آرامگاه رجبعلی خیاط

آلبوم قبرستان ابن بابویه
آرامگاه  رجبعلی نکوگویان ملقب به خیاط در قبرستان ابن باویه شهر ری واقع گردیده است.

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید